Pełnomocnik ogólny - czy może być nim biuro rachunkowe?

Pełnomocnik ogólny - czy może być nim biuro rachunkowe?

Już od 1 lipca 2016 roku płatnik będzie mógł wyznaczyć jako pełnomocnika ogólnego biuro rachunkowe lub doradcę podatkowego. Przede wszystkim upoważni je do działania w swoim imieniu we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Poniżej znajdziesz krótki artykuł, dotyczący biura rachunkowego oraz jego działania, jako pełnomocnik ogólny. Przeczytaj go koniecznie!

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej

Zacznijmy od tego, że w postępowaniu przed organami podatkowymi i kontrolnymi strona (płatnik, podatnik lub inkasent) może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Otóż nowelizacja Ordynacji podatkowej wyróżnia od 1 stycznia 2016 roku trzy rodzaje pełnomocnictwa, to jest ogólne, szczególne albo do doręczeń. Ale przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 roku. Ponadto, w związku z wprowadzeniem pełnomocnictwa ogólnego przestanie obowiązywać zasada, że pełnomocnictwo składa się w organie podatkowym dopiero wtedy, gdy toczy się sprawa. Przed nowelizacją udzielenie pełnomocnictwa było bowiem okazywane fiskusowi po wszczęciu postępowania (przez złożenie dokumentu pełnomocnictwa do akt poszczególnych spraw). Zdecydowanie więc nowe rozwiązanie jest korzystne dla podatników korzystających z usług biur rachunkowych i doradców podatkowych.

Jak działa pełnomocnictwo?

Przede wszystkim pełnomocnictwo ogólne ma najszerszy zakres wśród pełnomocnictw uregulowanych w Ordynacji podatkowej. To właśnie na jego podstawie pełnomocnik będzie mógł działać w imieniu strony postępowania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Jednak z reguły pełnomocnik ogólny jest wybierany przez stronę postępowania. Poza tym za pełnomocnika ogólnego strony w sprawach podatkowych będzie się uznawało także kuratora wyznaczonego przez sąd na wniosek organu podatkowego. Tutaj istnieć będą dwa warianty. Otóż pierwszy polega na tym, że organ podatkowy występuje do sądu z wnioskiem o wyznaczenie kuratora dla osoby niezdolnej do czynności prawnych lub osoby nieobecnej, jeżeli kurator nie został już wyznaczony. Natomiast w drugim wariancie, jeżeli osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej nie będzie mogła prowadzić swoich spraw wskutek braku powołanych do tego organów, organ podatkowy składa do sądu wniosek o ustanowienie kuratora. To właśnie organ, na wniosek którego sąd wyznaczył kuratora, niezwłocznie informuje Ministra Finansów o treści postanowienia sądu o ustanowieniu kuratora.

Wskazówki i porady dla księgowych, kadr oraz informacje dotyczące działania i funkcjonowania biur rachunkowych.

ul. Szelągowska 29, Poznań

803 125 447

kontakt@micetime.pl