Właściciel i lokatorzy - o czym powinni pamiętać w trakcie trwania najmu?

Właściciel i lokatorzy - o czym powinni pamiętać w trakcie trwania najmu?

Warto pamiętać o tym, że w okresie najmu mieszkania zarówno wynajmujący, jak i najemca mają pewne prawa, ale i obowiązki wobec siebie. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, o czym właściciele i lokatorzy powinni pamiętać w czasie trwania najmu. Przeczytaj go koniecznie!

Jakie obowiązki ma wynajmujący?

Zacznijmy od tego, że wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy korzystanie z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie lokalu i budynku określone przepisami prawa. Dodatkowo w razie oddania w najem lokalu opróżnionego przez dotychczasowego najemcę, wynajmujący ma obowiązek wymienić zużyte elementy wyposażenia lokalu - to bardzo ważne.

O czym musi pamiętać wynajmujący lokal?

Przede wszystkim do obowiązków wynajmującego należy m. in.:

1) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia,

2) dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku uszkodzonego, niezależnie od przyczyn, z tym że najemcę obciąża obowiązek pokrycia strat powstałych z jego winy,

3) dokonywanie napraw lokalu, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie nieobciążającym najemcy, a zwłaszcza:

a) napraw i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody - bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej,

b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych, a także tynków.

Ponadto w umowie najmu lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, strony mogą ustalić odmiennie wymienione wyżej obowiązki właściciela mieszkania. Poza tym wynajmujący powinien utrzymywać mieszkanie w stanie przydatnym do umówionego użytku przez czas trwania najmu. Natomiast jeżeli w czasie trwania najmu mieszkanie czy jego instalacje bądź wyposażenie wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. 

Co należy do obowiązków najemcy?

Na pewno najemca jest obowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym przepisami prawa oraz przestrzegać porządku domowego.

Wskazówki i porady dla księgowych, kadr oraz informacje dotyczące działania i funkcjonowania biur rachunkowych.

ul. Szelągowska 29, Poznań

803 125 447

kontakt@micetime.pl