Jaka jest wysokość składek na ubezpieczenie społeczne w 2017 roku?

Jaka jest wysokość składek na ubezpieczenie społeczne w 2017 roku?

Jeśli zastanawiasz się jaka jest wysokość najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne oraz na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) i na Fundusz Pracy (FP) za miesiące styczeń - grudzień 2017 roku dla niektórych grup ubezpieczonych? To koniecznie powinieneś przeczytać poniższy artykuł!

Początkujący przedsiębiorcy

Zacznijmy od tego, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 roku dla początkujących przedsiębiorców stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 600 złotych. Przede wszystkim chodzi o osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które: nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności, nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Natomiast za miesiące styczeń - grudzień 2017 roku składka na ubezpieczenia społeczne wymienionych nie może być niższa od kwoty:

117,12 złotych (tj. 19,52% podstawy) - na ubezpieczenie emerytalne,

48,00 złotych (tj. 8%) - na ubezpieczenia rentowe,

14,70 złotyc (tj. 2,45%) - na ubezpieczenie chorobowe.

Przedsiębiorcy z dłuższym stażem

Ponadto dla osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2017 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2 557,80 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 10 ustawy na dany rok kalendarzowy, wynoszącego w br. 4 263 zł)2. Przede wszystkim chodzi o: osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, twórców i artystów, osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich, osoby prowadzące publiczną bądź niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

Wskazówki i porady dla księgowych, kadr oraz informacje dotyczące działania i funkcjonowania biur rachunkowych.

ul. Szelągowska 29, Poznań

803 125 447

kontakt@micetime.pl